Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara

mar 19. 2012.

 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д.БЕОГРАД
БРОЈ:2730/1-3
ДАТУМ:15.03.2012.

 

На основу члана 39. Оснивачког акта Саобраћајног предузећа „Ласта“ а.д. Београд, Управни одбор на седници одржаној, дана 15.03.2012.године, упућује позив акционарима Друштва сагласно члану 335. Закона о привредним друштвима и доноси:

ОДЛУКУ О
САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I – Редовна годишња скупштина акционара СП „Ласта“ а.д. Београд, одржаће се дана 19.04.2012.године, са почетком у 10,00 часова, у пословним просторијама СП „Ласта“ а.д. Београд, Аутопут Београд-Ниш бр. 4.

Утврђује се 09.04.2012.године као дан акционара.

II- За наведену Скупштину Управни одбор утврдио је следећи:

 

Д н е в н и р е д:

 

1. Избор председника Скупштине.

2.Усвајање Записника са седнице Скупштине акционара СП „Ласта“а.д. Београд бр.7820/1 од 28.06.2011.године.

3. Доношење одлуке о усаглашавању Оснивачког акта са Законом о привредним друштвима.

4. Доношење одлуке о усвајање Статута.

5. Усвајање Пословника о раду Скупштине.

6. Извештај о пословању Друштва.

7. Доношење одлуке о усвајању:
7.1. Финансијског извештаја за 2011.годину за СП „Ласта“ а.д. Београд.
7.2. Финансијског извештаја за 2011.годину за СП Ластра“ д.о.о. Лазаревац
7.3. Консолидованог финансијског извештаја Друштва за 2011.годину
7.4. Извештаји независног ревизора у вези са финан.извештајима Друштва за 2011.годину

8. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2011.годину.

9. Именовање чланова Надзорног одбора и утврђивање накнаде.

10. Избор ревизора и утврђивање накнаде.
10.1. Избор ревизора за вршење ревизије финансијског извештаја.
10.2. Избор ревизора за комисију за ревизију.

11. Усвајање извештаја о раду Управног одбора.

12.Усвајање извештаја Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима Друштва.

За ову седницу гласа 711.436 обичних акција, за доношење одлука потребна је обична
већина, а за одлуку под тачком 8. потребна је трочетвртинска већина.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари који су власници 1530 обичних акција, односно пуномоћници акционара који располажу са најмање 1530 гласова. Предлаже се акционарима који немају одређен број гласова да путем пуномоћја овласти пуномоћника да учествује у раду скупштине и гласа у његово име. Увид у материјал за Скупштину, акционари и њихови пуномоћници могу да изврше у седишту СП „Ласта“ а.д. Београд, Аутопут Београд-Ниш бр.4., сваког радног дана у времену од 14-15 часова.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници друштва, регистра привредних субјеката, Београдској берзи и комисији за хартије од вредности.

Заменик председника Управног одбора

Споменка Поповић,с.р.

 

Dokumenat u PDF formatu

— Dokumenat u JPG formatu
—- (strana 1)
—- (strana 2)