Odluka o odlaganju redovne sednice Skupštine akcionara i sazivu ponovljene sednice

apr 20. 2012.

 

SP “Lasta” ad Beograd
Broj: 4880
Datum: 20.04.2012.

 

Na osnovu člana. 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 6., 7. i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE “LASTA” AD BEOGRAD, ul. Autoput Beograd-Niš br. 4, matični br. 07019734, objavljuje izveštaj o bitnom događaju

 

ODLUKU
O ODLAGANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I SAZIVU PONOVLJENE SEDNICE

 

Na osnovu čl. 352., 353. i 354. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. i 39. Osnivačkog akta SP “Lasta” ad Beograd, Upravni odbor na sednici održanoj dana 20.04.2012. godine doneo je:

 

ODLUKU

 

I – Zbog nedostatka kvoruma za rad, odlaže se sednica redovne godišnje Skupštine akcionara SP “Lasta” a.d. Beograd, koja je bila zakazana za dan 19.04.2012. godine, sa početkom u 10 časova.

 

II – Ponovljena sednica godišnje Skupštine zakazuje se za dan 16.05.2012.godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva u Beogradu, ul. Autoput Beograd-Niš br. 4, sa utvrđenim dnevnim redom za redovnu godišnju skupštinu, osim tačke 13. koja se zbog neispunjenja zakonskih uslova briše.

 

III – Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici 1530 običnih akcija, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 1530 glasova, pri čemu se punomoćje mora dostaviti društvu najmanje 3 dana pre dana održavanja sednice.

 

IV – Ovu odluku objaviti kao poziv i obaveštenje akcionarima na sajtu društva, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

 

Predsednik Upravnog odbora

 

Olivera Medar

 

Dokumenat u PDF formatu