Na osnovu člana 58. stav 2. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 68/15, 41/18, 44/18 – dr. zakon, 83/18 i 31/19) i člana 48. stav 1. tačka 3. podtačka 1) Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16),
Upravni odbor Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 13. juna 2019. godine, donosi

OPŠTE USLOVE

međumesnog prevoza

„Službeni glasnik RS“, broj 45 od 21. juna 2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Opšti uslovi međumesnog prevoza (u daljem tekstu: Opšti uslovi prevoza) utvrđuju se u cilju bezbednog, racionalnog i kvalitetnog prevoza putnika u međumesnom prevozu.

Član 2.

Opšti uslovi prevoza sadrže:
– način i uslove ukrcavanja putnika u autobus na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima i uslove za smeštaj i čuvanje prtljaga koji je primljen na prevoz;
– povlastice za prevoz određenih kategorija putnika;
– pravila korišćenja autobusa i uslove uskraćivanja prevoza (zabrana pušenja, uznemiravanja putnika i vozača i sl.);
– vrste naknada i doplata za posebne usluge;
– mogućnost korišćenja prelaznih voznih karata;
– način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza;
– način rešavanja međusobnih sporova.

II. NAČIN I USLOVI UKRCAVANJA PUTNIKA U AUTOBUS NA AUTOBUSKIM STANICAMA I AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA I USLOVI ZA SMEŠTAJ I ČUVANJE PRTLJAGA KOJI JE PRIMLJEN NA PREVOZ

Član 3.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika i utovar i istovar prtljaga vrši se na autobuskim stanicama (u daljem tekstu: stanica) i autobuskim stajalištima (u daljem tekstu: stajalište), koji moraju da ispunjavaju uslove za njihov bezbedan prijem i otpremu i koja su uneta u registrovan red vožnje.
Ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga na stanicama vrši se samo na peronima stanica.
Prevoznik je dužan da pri polasku sa početne stanice postavi autobus najmanje osam, a najviše 15 minuta pre vremena polaska utvrđenog redom vožnje.
Postavljanje autobusa treba izvršiti tako da se putnicima omogući bezbedno ukrcavanje u autobus sa perona i iskrcavanje iz autobusa na peron.
Prevoznik je dužan da nakon ulaska autobusa u stanicu izvrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga kako je utvrđeno redom vožnje, bez ugrožavanja bezbednosti putnika i prtljaga, ne ometajući organizaciju rada stanice i drugih prevoznika.

Član 4.

Prevoznik je dužan da prevoz obavlja sa tehnički ispravnim autobusom, koji mora biti čist spolja i iznutra i ispunjavati zakonom propisane uslove za obavljanje međumesnog prevoza.
U zimskom periodu autobus mora biti zagrejan i opremljen propisanom opremom za zimske uslove.

Član 5.

Prevoznik je obavezan da u zavisnosti od raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnu dozvolu, na stanici primi sve putnike koji imaju kupljenu voznu kartu, kao i da izda prtljažnu kartu.
Prtljag se prevozi uz naknadu ako ugovorom o prevozu putnika nije drugačije utvrđeno.
Ručni prtljag se prevozi bez posebne naknade.
Prtljažna karta mora da sadrži broj i vrstu koleta.
Ukoliko nakon ukrcavanja putnika sa kartama ima slobodnih mesta, prevoznik je dužan da primi i preostale putnike po redu prijave putnika.
Prevoznik ne može da vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika i utovar i istovar prtljaga izvan stanice i stajališta.
Prevoznik može uskratiti dalji prevoz licu koje se u autobusu zatekne bez vozne karte.

Član 6.

Putnik je dužan da prevozniku nadoknadi štetu nastalu usled svojstva ili stanja prtljaga, a prevoznik je dužan da putniku nadoknadi štetu, nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga.
Visina naknade štete, kao i pitanje odgovornosti utvrđuju se u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.
Ukoliko putnik predaje prtljag čija je sadržina velike vrednosti, o tome je dužan da obavesti vozno osoblje, radi unošenja procenjene vrednosti prtljaga u prtljažnu kartu.
Za prevoz prtljaga iz stava 3. ovog člana, prevoznik utvrđuje posebnu naknadu.

Član 7.

Prevoznik koji nije u mogućnosti da obavi prevoz prema registrovanom redu vožnje, dužan je da, najkasnije 30 minuta pre otpočinjanja prevoza, o tome obavesti stanice koje se nalaze u redu vožnje.

Član 8.

Ukoliko se prevoz po registrovanom redu vožnje ne održi, prevoznik je dužan da izvrši povraćaj pune vrednosti prevoznine, ili da organizuje prevoz svih putnika.

III. POVLASTICE ZA PREVOZ ODREĐENIH KATEGORIJA PUTNIKA

Član 9.

Vozne karte se izdaju svim putnicima pod jednakim uslovima.
Izuzetno, invalidi uživaoci vantarifnih povlastica, trudnice, majke sa malom decom do šest godina i stara i iznemogla lica, imaju pravo uzimanja karte preko reda, kao i pravo na ukrcavanje, iskrcavanje i pružanje pomoći od strane voznog osoblja ovoj kategoriji putnika.
Deca do navršenih šest godina starosti imaju pravo na povlasticu od 50% u odnosu na cenu vozne karte.
Vozna karta se ne može izdati:
– licu koje je obolelo ili za koje postoji sumnja da je obolelo od neke zarazne bolesti, osim ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni posebnim propisima;
deci ispod šest godina starosti bez pratioca.
Prevoznik nije dužan da primi na prevoz:
– putnike pod dejstvom alkohola i drugih opojnih sredstava;
– putnike koji svojom odećom mogu oštetiti i uprljati unutrašnjost autobusa;
– nasilnike.
Prtljažna karta se ne može izdati, niti se mogu primiti na prevoz:
– posmrtni ostaci;
– eksplozivi i eksplozivna sredstva;
– lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće, zarazne materije i organski peroksidi;
– životinje;
– predmeti kojima se može izvršiti povreda putnika ukoliko nisu propisno zaštićeni.

Član 10.

Vrstu povlastica za korišćenje usluga prevoza, utvrđuje prevoznik, svojom odlukom ili nadležni državni organ, u skladu sa zakonom.
Povlastice koje utvrđuje prevoznik ne mogu biti manje niti u suprotnosti sa povlasticima utvrđenim ovim aktom.
Korisnik povlastice dužan je da je pokaže prilikom kupovine vozne karte, odnosno voznom osoblju prilikom ukrcavanja u autobus.

IV. PRAVILA KORIŠĆE NJA AUTOBUSA I USLOVI USKRAĆIVANJA PREVOZA

Član 11.

Vozno osoblje ima pravo da uskrati dalji prevoz putniku koji se dovede u stanje alkoholisanosti u toku vožnje, nedolično se ponaša prema drugim putnicima ili voznom osoblju, vređa ih i maltretira, ili na drugi način ugrožava bezbednost putnika, odnosno svojim ponašanjem i uznemiravanjem onemogućava vozno osoblje u nesmetanom radu i bezbednom upravljanju autobusom, čime se ugrožavaju životi i imovina putnika, voznog osoblja i drugih učesnika u saobraćaju, nakon zaustavljanja autobusa na mestu gde je to dozvoljeno.

Član 12.

Vozno osoblje je obavezno da upozori putnika koji puši u autobusu da ugasi cigaretu.
Ukoliko putnik odbije da to učini, vozno osoblje ima pravo da tom putniku uskrati dalji prevoz nakon zaustavljanja autobusa na mestu gde je to dozvoljeno.

Član 13.

U slučaju iz čl. 11. i 12, ukoliko vozno osoblje proceni da na bezbedan način ne može udaljiti putnika iz autobusa, to će učiniti u prvoj stanici, o čemu će obavestiti ovlašćeno službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova, radi pružanja asistencije, odnosno sačekaće sa polaskom do dolaska ovlašćenog službenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova i udaljavanja putnika iz autobusa.
O preduzetim radnjama, vozno osoblje će sačiniti zapisnik u kome će naznačiti razloge daljeg uskraćivanja prevoza putnika, opisati događaj i svojeručno ga potpisati uz pribavljanje potpisa jednog broja putnika, ovlašćenog službenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnika pružaoca staničnih usluga.
Zapisnik po završetku vožnje, predaje se odgovornom radniku ovog prevoznika radi dokaza i korišćenja u daljim postupcima.

V. MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PRELAZNIH VOZNIH KARATA

Član 14.

Prelazna vozna karta je jedinstvena vozna karta koja se izdaje za prevoz na dve linije jednog prevoznika.
Prelazna karta se može izdati samo ako prelaz na sledeću liniju počinje na autobuskoj stanici koja je krajnja stanica jedne i početna stanica druge linije iz registrovanog reda vožnje istog prevoznika.
Prelazna vozna karta može se izdati samo ako vreme prelaska putnika, odnosno dolaska autobusa po jednom redu vožnje i odlaska autobusa po drugom redu vožnje, u istoj stanici, nije duže od 45 minuta.

VI. NAČIN UPOZNAVANJA KORISNIKA PREVOZA SA USLOVIMA PREVOZA

Član 15.

Prevoznik je dužan da putnicima obezbedi pružanje svih informacija koje se odnose na:
– vreme polaska i dolaska autobusa po registrovanom redu vožnje za relaciju putovanja;
– cenu vozne karte i druge prevozne isprave za relaciju putovanja;
– informaciju da li se radi o direktnoj ili prelaznoj voznoj karti, odnosno o mestu prelaska na drugu liniju, dužini čekanja na prelazak itd.;
– posebne pogodnosti koje se putniku pružaju u toku vožnje;
– povlastice za prevoz određenih kategorija putnika;
– ulazak autobusa na dolazni peron sa naznakom linije sa koje dolazi;
– postavljanje autobusa na polazni peron (broj perona na koji se postavlja, linija na kojoj se vrši prevoz, vreme polaska i dr.);
– način i mesto podnošenja zahteva za vraćanje prevoznine ili nadoknadu štete;
– način i mesto podnošenja prigovora na način pružanja usluga i druga obaveštenja u vezi sa prevozom.
VII. NAČIN REŠAVANJA MEĐUSOBNIH SPOROVA

Član 16.

Odluka Suda časti Privredne komore Srbije kojom se utvrđuje da je prevoznik povredio dobre poslovne običaje u prevozu, predstavlja osnov za brisanje registrovanog reda vožnje, odnosno polaska iz reda vožnje iz Registra overenih redova vožnje u međumesnom prevozu.
Konačne i izvršne odluke Suda časti Privredne komore Srbije dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja u roku od osam dana, radi brisanja registrovanog reda vožnje, odnosno polaska iz reda vožnje iz Registra overenih redova vožnje u međumesnom prevozu.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Danom početka primene ovih opštih uslova prevoza prestaju da važe Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika („Službeni glasnik RS”, br. 102/09, 120/12, 2/14, 3/14 – ispravka i 143/14).

Član 18.

Ovi opšti uslovi prevoza stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
02.01 broj 4/21
U Beogradu, 13. juna 2019. godine
Privredna komora Srbije
Predsednik,
Marko Čadež, s.r.
O aktu
Struktura propisa
Pregled glasila u PDF-u