Putnici u Lastinim autobusima su osigurani u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju putnika u saobraćaju. Lasta ima potpisane Ugovore sa osiguravajućim kućama Dunav osiguranje i Generali osiguranje, o osiguranju svojih putnika i vozila od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode.

Šta se podrazumeva pod putnikom u javnom prevozu?

Putnikom u javnom prevozu, u smislu zakona, smatra se:

  • Lice koje se nalazi u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni saobraćaj i koje ima nameru da putuje, bez obzira da li poseduje voznu kartu
  • Lice koje se nalazi u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, i koje ima nameru da putuje
  • Lice koje je obavilo putovanje i napustilo prevozno sredstvo, a nalazi se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma.

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik kada nastane nezgoda, koja je u neposrednoj uzročnoj vezi sa putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva, ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.
  • Naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, kao i naknadu za gubitak zarade usled privremene sprečenosti za rad.

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu osiguravača, propisane su Zakonom.