Predlog odluke za Upravni odbor

mar 29. 2012.

 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“АД БЕОГРАД
БРОЈ:3704
ДАТУМ:29.03.2012.

 

УПРАВНОМ ОДБОРУ СП „ ЛАСТА“АД БЕОГРАД

 

На основу члана 20. Статута СП „ Ласта“ад Београд, а у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима, предлажем да Управни одбор донесе одлуку о допуни дневног реда за Скупштину акционара која је заказана за 19.04.2012.године, са тачком
13. Доношење одлуке о давању предходног одобрења Надзорном одбору.

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

 

I. ДАЈЕ СЕ предходно одобрење Надзорном одбору СП „ Ласта“ ад Београд да може предузимати правне радње стицања односно располагања имовином велике вредности у складу са чланом 470.Закона о привредним друштвима
( Сл.Гласник РС.бр.36/2011 и 99/2011) и то:
– закључење уговора о кредиту и зајму;
– успостављање заложног права и хипотеке;
– давање јемства и гаранција.

 

II. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Надзорни одбор да за прву наредну седницу скупштине акционара поднесе извештај о предузетим радњама из става један ове одлуке са образложењем које садржи разлоге због којих је донета одлука којом се стиче односно располаже имовином велике вредности.

 

III. Предлог одлуке објавити на интернет страници Друштва.

 

Предлагач:
Генерални директор

Велибор Совровић, дипл.инг.саобраћаја

 

Dokumenat u PDF formatu