PREVOZ MIGRANATA

feb 11. 2016.

 

SP Lasta je Zaključkom koji je donela Vlada Republike Srbije potpisala sa republičkim Komeserijatom za izbeglice i migracije Protokol o saradnji. Prema tom sporazumu, Lasta uz saradnju sa Komeserijatom za izbeglice organizuje i sprovodi prevoz migranata koji privremeno borave na teritoriji Republike Srbije.
 

Prema potpisanom protokolu o saradnji od 29. januara 2016. godine, SP Lasta će primarno vršiti navedeni prevoz migranata na relaciji Preševo-Šid. U slučaju nemogućnosti korišćenja svojih kapaciteta za navedeni prevoz, Lasta će putem zaključivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji angažovati i druge prevoznike, iz razloga postojanja potrebe nesmetanog vršenja usluge pomenutog prevoza migranata.
 

Karte za prevoz migranata na relaciji Preševo-Šid prodaju se isključivo na Lastinom prodajnom mestu u okviru Prihvatno-tranzintnog centra za migrante u Preševu.
 

OBAVEŠTENJE ZA PREVOZNIKE
 

Potrebna dokumentacija za potpisivanje ugovora za prevoz migranata na relaciji Preševo-Šid:
 

• Potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (Prevoznika-Davaoca usluge)
 

• Izvod iz APR-a, ne stariji od 30 dana (Davalac usluge mora imati sedište na teritoriji Republike Srbije)
 

• OP obrazac lica ovlašćenih za zastupanje, i ukoliko ugovor ne potpisuje ovlašćeno lice navedeno u OP obrascu-Specijalno ovlašćenje za drugo lice dato od strane zakonskog zastupnika
 

• Potvrda o izmirenim poreskim obavezama Prevoznika-Davaoca usluga od strane nadležnog poreskog organa, ne starija od 30 dana
 

• Rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika kojim su obuhvaćena vozila, sa kojima će se vršiti prevoz po Ugovoru
 

• Fotokopija saobraćajne dozvole (prednja i zadnja strana) i očitana saobraćajna dozvola iz koje se vidi da je prevoznik vlasnik ili korisnik vozila-u skladu sa Rešenjem o ispunjenosti uslova za otpočinjanje javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika ( za maksimalno 3 vozila)
 

• Overena fotokopija važeće polise osiguranja od autoodgovornosti i osiguranja putnika, ili fotokopija polisa osiguranja uz donošenje originala na uvid
 

• Fotokopija ugovora o radu i odgovarajućeg M obrasca i vozačke dozvole sa položenom D kategorijom za minimum dva (2) vozača autobusa po jednom angažovanom vozilu, koji su u radnom odnosu kod prevoznika na određeno ili neodređeno vreme
 

• Potpisivanje ugovora će se vršiti u prostorijama SP LASTA a.d. BEOGRAD, Autoput Beograd-Niš 4 u vremenskom periodu od 10.00 h do 13.00 h radnim danima.
 
 

* Zakazivanje termina za potpisivanje ugovora na broj: 011 3402 300