Društveno odgovorno poslovanje

 

Lasta je među prvim kompanijama u Srbiji  integrisala koncept održivog ekonomskog razvoja i društvene odgovornosti u svoje poslovanje. Time je otvorila je put za učešće u aktivnostima značajnim za podizanje kvaliteta života u široj društvenoj zajednici, ne ugrožavajući  pri tom stabilnost poslovanja i mogućnost razvoja. Društvena odgovornost je deo korporativne kulture ove kompanije i ogleda se u aktivnostima kojese preduzimaju za dobrobit i sigurnost  putnika, zaposlenih i građana iz šire društvene zajednice. Lasta  u poslovanju primenjuje  sistem upravljanja u oblasti kvaliteta, bezbednosti usluge, zaštite životne sredine,  zdravlja i bezbednosti na radu.

 

Bezbednost i zdravlje na radu

Lasta kroz niz aktivnosti uz primenu preventivnih zakonskih mera,  obezbeđuje uslove u kojima se maksimalno smanjuju povrede na radu i profesionalna oboljenja,  a samim tim stvaraju se komforni i bezbedni uslovi za rad.
U cilju kvalitetnog sprovođenja bezbednosti zdravlja na radu, formirana je posebna služba koja se bavi ovim poslovima. Služba za bezbednost i zdravlje na radu i zaštite životne sredine redovno kontroliše poslovne objekte, opremu, alate i materije koje mogu biti opasne po rad i zdravlje ljudi.  Deo aktivnosti usmeren je na  redovno preduzimanje preventivnih mera, radi sprečavanja i oštećenja zdravlja zaposlenih, zatim na procenu rizika i donošenje odgovarajućih akata. Svi poslovi obavljaju se uz doslednu primenu zakonskih propisa i  kroz saradnju sa nadležnim službama SP Lasta i institucijama Republike Srbije.U prethodnom periodu uveden je međunarodni standard kvaliteta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ISO 45001:2018. Politikom sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu definisano je optimalno i efektivno upravljanje svim raspoloživim sredstvima (finansijskim, materijalnim i ljudskim)  radi postizanja što većeg nivoa bezbednosti i zdravlja u svim organizacionim celinama SP Lasta, a krajnji cilj je nulti nivo povreda na radu.
Za stručan rad i ostvarene rezultate Lasta je nagrađena  prestižnim priznanjima Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije.

 

Za dobrobit putnika

Lasta je posvećena pouzdanom, stabilnom i kvalitetnom pružanju usluge prevoza, pod ekonomski najpovoljnijim ekološki najprihvatljivijim uslovima. Glavni cilj je podizanje kvaliteta usluge i to se čini u kontinuitetu, kroz obnavljanje voznog parka, primene najsavremenijih tehnologija u održavanju autobusa, kao i stručnim edukacijama voznog osoblja i zaposlenih u drugim sektorima. Lasta vozni park obnavlja autobusima najnovijih generacija sa većim stepenom ekoloških osobina i sa novim informacionim i komunikacionim tehnologijama. Time obezbeđuje i stalno podizanje bezbednosti saobraćaja i kvaliteta usluge putovanja. Bezbednost putnika je ključni prioritet poslovanja, a značajna pažnja poklanja se i poštovanju tačnosti redova vožnje, dobroj opremljenosti vozila, kao i kvalitetnom informisanju putnika. Lasta je otvorena za sve sugestije i inicijative putnika, u vezi usklađivanja prevoza sa njihovim potrebama i otvaranju novih tržišta.

Lasta u pružanju usluga prevoza posluje po ISO 9001 za kontrolu saobraćaja i za bezbednost saobraćaja. U cilju obavljanja usluge prevoza, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o unutrašnjoj kontroli bezbednosti saobraćaja, nadležne operativne službe u Lastinom sistemu sprovode niz procedura kojim obezbeđuju da se njena usluga odvija po zakonskim standardima i u skladu sa procedurama od nadležne institucije za ISO standarde.

 
Lasta je aktivan član srpskog društva

Kao društveno odgovorna kompanija, Lasta je uključena u širok spektar društvenih aktivnosti koje se preduzimaju u  različitim sferama  života i rada naših građana. Lasta je učesnik mnogih humanitarnih akcija usmerenih na pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Tradicionalno je prisutna na umetničkim, kulturnim i sportskim manifestacijama  koje su od izuzetnog značaja za društvo u celini, kao i za lokalne zajednice. Aktivnu podršku pruža promociji bezbednosti saobraćaja,  očuvanja zdrave životne sredine i očuvanju zdravlja.

 

Zaštita životne sredine

Lasta u kontinuitetu unapređuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine i poštuje standarde ISO 14001 u svim delatnostima koje obavlja.
Dokumentom Politika zaštite životne sredine uspostavljen je okvir za postizanje boljeg učinka u zaštiti životne sredine.
*Ovim dokumentom identifikuju se svi aspekti životne sredine, kontrola i praćenje najznačajnijih aspekata
*Obavljanje svih aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima i drugim zahtevima u vezi očuvanja životne sredine
*Definisanje i sprovođenje svih prava koja nisu predviđena zakonskim propisima u cilju unapređenja, ušteda resursa i energije, smanjenja upotrebe štetnih materija i količine štetnih otpada
* Obučavanje i podsticanje zaposlenih da preventivno deluju i poboljšavaju zaštitu životne sredine
*Informisanje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o našem zalaganju u očuvanju životne sredine

Zaštita životne sredine sprovodi se kroz upravljanje otpadom i edukacijama. Upravljanje otpadom organizovano je u skladu sa propisanim merama za postupanje sa otpadom u okviru skladištenja, transporta, obrade i odlaganja, uključujući nadzor.U Lasti su formirana ekološka dvorišta na svim planiranim lokacijama i potpisani ugovori sa ovlašćenim organizacijama za preuzimanje otpadnih materijala (otpadnog rabljenog ulja, otpadnih akumulatora, elektronskog otpada, sekundarnih sirovina-otpadnog gvožđa i drugog otpadnog materijala).

Otpad se selektuje po vrsti i nivou opasnosti po životnu sredinu. Svakodnevno se vrši evidencija o vrsti i količini, kao i kategorizacija otpada. Redovno se radi ispitivanje otpadnih voda, kao i čišćenje separatora, zatim ispitivanje aero zagađenja preko ovlašćenih institucija, neutralizacija naftnih mrlja, ulja i maziva koji se u toku rada izlivaju.
Sprovođenjem svih mera koje su propisane zakonom,  Lasta ima za cilj stvaranje kvalitetne zaštite radne i životne sredine.