ORGANI UPRAVLJANJA

Saobraćajno preduzeće „Lasta” je javno akcionarsko društvo. Upravljanje  društvom  je organizovano kao dvodomno.
Organi društva su:

 1. Skupština akcionara

 2. Nadzorni odbor

 3. Izvršni odbor

 4. Generalni direktor

Skupštinu čine vlasnici akcija (akcionari), odnosno njihovi predstavnici – punomoćnici. U vlasništvu pravnih lica je 76,45% akcija, a u vlasništvu fizičkih lica odnosno malih akcionara je 23,55% akcija.

 
NADZORNI ODBOR SP „LASTA” AD BEOGRAD

Predsednik Nadzornog odbora:

 1. Saša Milićević, dipl. ekon. – menadžer u bankarstvu;

Članovi Nadzornog odbora SP „Lasta” ad Beograd:

      2. Dragana Zec, dipl. inž. saobraćaja;

      3. Zlatomir Gnjidić,  oficir u penziji;

      4. Mirko Vranešević, mast. ekonomista;

      5. Verka Lukić, dipl. inž. menadžmenta;

      6. Marija Ranđelović, dipl. ekonomista;

      7. Jovan Milutinović, struk. ekonomista.

IZVRŠNI ODBOR SP „LASTA” AD BEOGRAD

Predsednik Izvršnog odbora

 1. Vladan Sekulić, dipl. menadžer

Članovi Izvršnog odbora

      2. Ivana Pavić, dipl. ekonomista – finansijski direktor;

      3. Miloš Selaković, dipl. pravnik – direktor za pravne poslove,nabavku rezervnih delova i goriva

      4. Radoslav Vidosavljević , dipl. inž. menadžmenta - direktor za tehničke poslove i koordinaciju sa poslovnim organizacijama
     5. Mladen Lazarević , dipl. inž. saobraćaja - direktor za saobraćaj

ORGANIZACIJA 
SAOBRAĆAJNO  PREDUZEĆE LASTA A.D. BEOGRAD
SP LASTA A.D. BEOGRAD

U sastavu privrednog društva SP Lasta ad Beograd  su 3 zavisna društva sa ograničenom odgovornošću:

 1. Saobraćajno preduzeće Lastra doo Lazarevac– Lastra d.o.o. Lazarevac

 2. Društvo sa ograničenom odgovornošću za saobraćaj i usluge „Lasta Montenegro” – Podgorica

 3. „S.P. Lasta“ d.o.o.Društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka – „SP LASTA” d.o.o. Banja Luka

Organizacione celine: Profitne organizacije: Poslovne organizacije: Radne jedinice: Ogranak:
D O K U M E N T A:
 1. Statut (dokument u PDF-formatu)

 2. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (dokument u PDF-formatu)

 3. Politika kvaliteta 00 (dokument u PDF-formatu)

 4. Politika kvaliteta P01 (dokument u PDF-formatu)

 5. Politika kvaliteta P02 (dokument u PDF-formatu)

 6. Politika kvaliteta P03 (dokument u PDF-formatu)

 7. Politika zaštite životne sredine(dokument u PDF-formatu)

SINDIKATI
U okviru Laste deluju dva reprezentativna sindikata, koja štite ekonomski, socijalni profesionalni interes svojih članova putem Kolektivnog ugovora i  sadržajnih  programa sindikalnih aktivnosti.

Samostalni  sindikat  SP Lasta
Samostalni sindikat pokriva ceo sistem Laste sa svojim podružnicama.Zaštitu zaposlenih i unapređenje njihovog standarda  ostvaruje putem programa za odmor i rekreaciju, zatim beskamatnih  novčanih  pozajmica, kupovine  robe na više mesečnih rata, organizacijom  sportskih  radničkih  igara itd.Predsednik  sindikata  je  Nebojša Mirović, a sekretar Miloš Radojević.

Nezavisni sindikat radnika SP Lasta
Nezavisni sindikat radnika SP Lasta organizaciono pokriva sve Lastine poslovne celine u sistemu. Punu zaštitu svojim članovima pruža u granicama zakonskih prava i putem unapređenja standarda. U ponudi ima programe za odmor i rekreaciju. zatim beskamatne novčane pozajmice, kupovinu robe na više mesečnih rata i za članstvo organizuje sportske radničke igre. Predsednik je Dejan Spasojević. a potpredsednici: Predrag Tomić i Dragan Filipović