JAVNI POZIV ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA POTENCIJALNOG KUPCA RASHODOVANE IMOVINE SP LASTA – PONOVLJENI POSTUPAK

Допис- позив за подношење пријаве- поновљени поступак

На основу одлуке Извршног одбора  СП „ЛАСТА“ а.д Београд

Број:  7202 од 19.06.2018. године.

 

СП „ЛАСТА“ а.д. Београд са седиштем  Аутопут Београд-Ниш, бр. 4 Београд, позива правна лица која поседују одговарајуће дозволе да доставе писану пријаву за признавање квалификација потенцијалног купца расходоване имовине, која има карактер опасног отпадног материјала (електрични и електронски отпад). Свако правно лице које учествује уз назнаку и уз комплетну документацију је дужно да достави ценовник по спецификацији  опасног отпада (електрични и електронски отпад),   (прилог  3)  који је објављен на сајту ласта.рс и по највишим понуђеним ценама.

Право учешћа у признавању квалификације имају сва правна лица која поднесу доказе и обрасце тражене у документацију за пријаву за признавање квалификације потенцијалног купца расходоване имовине која има карактер опасног отпада (електрични и електронски отпад) , а према спецификацији опасног отпада (електрични и електронски отпад),  која чини саставни део документације.

Пријаве се сачињавају према упуству из документације за пријаву и подносе поштом на адресу СП „ЛАСТА“ а.д. Београд Аутопут Београд-Ниш, бр. 4 или непосредно у писарници СП „ЛАСТА“ на адреси Аутопут Београд-Ниш, бр. 4. До 27.06.2018. године до 10 часова.

Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком:

„Пријава за признавање квалификације потенцијалног купца расходоване имовине која има карактер опасног отпада (електрични и електронски отпад).“

-Комисијски отворити-

На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса подносиоца пријаве.

Рок за поднешење пријаве је 7  од дана објављивања позива на сајту ласта.рс до 10 часова.

Пријаве ће бити јавно отворене по истеку рока за подношење. Тј. Дана 27.06.2018. године  са почетком у 12:00 часова у просторијама  Ласта а.д. на адреси пословни објекат Ласта Аутопут Београд-Ниш, бр. 4 канцеларија – сала за састанке у сутерену.
 

У поступку отварања пријава могу учествовати представници подносиоца пријава, на начин наведену документацију за пријаву.

Учесник у поступку јавног отварања пријава дужан је да најкасније на јавном отварању пријава достави пуномоћје за учешће у поступку отварања пријава са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то:

Презиме и име, број личне карте, МУП који је издао.

Страни држављани су дужни да доставе име и презиме, број пасоша и пријаву боравка у Србији издат од стране МУП у Србији.

Пријава мора бити на српском језику као и остала документација која се односи на пријаву.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем пријаве могу се захтевати од СП „ЛАСТА“ искључиво у писаном облику на СП „ЛАСТА“ а.д Београд или на електронскоj адреси
sanja.slavkovic@lasta.rs.

 

ОДЕЉАК 3

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


Подносилац пријаве је дужан да достави следећу документацију:

 
3.1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;3.2 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: Правна лица: 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања пријава;

3.3 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење пријаве.

Доказ: Изјава подносиoца пријаве да му није изречена забрана обављања делатности (Изјава дата у Прилогу овог Одељка 3).

3.4 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет посла.

Доказ: Дозвола надлежног министарства за сакупљање, транспорт, складиштење и третман опасног отпада издате до 02.03.2016. године или Дозвола надлежног министарства за сакупљање, транспорт и третман oпасног отпада издате од 02.03.2016. године у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

3.5 ОП образац – потребно је приложити доказ да је лице овлашћено за потписивање уговора, као и ОП образац – оверени потписи лица овлашћених за заступање.

 

 

4. Напомена:

–   Подносилац пријаве је дужан да у оквиру пријаве поднесе све доказе тражене у овом делу позива за подношење пријаве.

–   Сви докази морају бити приложени у овереним фотокопијама.


 
Dopis u PDF formatu:
СП „ЛАСТА а.д Београд
  •  
  •