JAVNI POZIV ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA POTENCIJALNOG KUPCA RASHODOVANE IMOVINE SP LASTA

SP „LASTA“ a.d. Beograd sa sedištem  Autoput Beograd-Niš, br. 4 Beograd, poziva pravna lica koja poseduju odgovarajuće dozvole da dostave pisanu prijavu za priznavanje kvalifikacija potencijalnog kupca rashodovane imovine, koja ima karakter neopasnog otpadnog materijala i opasnog otpadnog materijala (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom). Svako pravno lice uz naznaku i uz kompletnu dokumentaciju je dužno da dostavi cenovnik po specifikaciji   A1, A2, A3  koji je objavljen na sajtu lasta.rs i po najvišim ponuđenim cenama.
Pravo učešća u priznavanju kvalifikacije imaju sva pravna lica koja podnesu dokaze i obrasce tražene u dokumentaciju za prijavu za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter neopsanog otpada i opasnog otpada (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom) , a prema specifikaciji neopasnog i opasnog otpada (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom),  koja čini sastavni deo dokumentacije.
Prijave se sačinjavaju prema upustvu iz dokumentacije za prijavu i podnenose poštom na adresu SP „LASTA“ a.d. Beograd Autoput Beograd-Niš, br. 4 ili neposredno u pisarnici SP „LASTA“ na adresi Autoput Beograd-Niš, br. 4.
Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Prijava za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter neopasnog otpada rashodovani autobusi- (očišćeni-neočišćeni) i opasnog otpada (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom).“
-Komisijski otvoriti-
Na poleđini koverte mora biti naznačen naziv i adresa podnosioca prijave.
Rok za podnešenje prijave je 7 dana od dana objavljibanja poziva na sajtu lasta.rs do 11 časova.
Prijave će biti javno otvorene po isteku roka za podnošenje sa početkom u 11:30 časova u prostorijama  Lasta a.d. na adresi poslovni objekat Lasta Autoput Beograd-Niš, br. 4 kancelarija – sala za sastanke u suterenu.

U postupku otvaranja prijava mogu učestvovati predstavnici podnosioca prijava, na način navedenu dokumentaciju za prijavu.
Učesnik u postupku javnog otvaranja prijava dužan je da njakasnije na javnom otvaranju prijava dostavi punomoćje za učešće u postupku otvaranja prijava sa podacima u licu koje je ovlašćeno da prisustvuje otvaranju i to:

Prezime i ime, broj lične karte,MUP koji je izdao.
Strani državljani su dužni da dostave ime i prezime, broj pasoša i prijavu boravka u Srbiji izdat od strane MUP u Srbiji.
Prijava mora biti na srpskom jeziku kao i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu.
Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave mogu se zahtevati od SP „LASTA“ isključivo u pisanom obliku na SP „LASTA“ a.d Beograd ili na elektronskoj adresi sanja.slavkovic@lasta.rs.

SP „LASTA a.d Beograd

Preuzmite dokumenta u PDF formatu: