OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ PONOVLJENOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA LASTA A.D.