ODLUKA O ODLAGANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I SAZIVU PONOVLJENE SEDNICE

 
SP “Lasta” ad Beograd
Broj: 4880
Datum: 20.04.2012.
 
 
Na osnovu člana. 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 6., 7. i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE “LASTA” AD BEOGRAD, ul. Autoput Beograd-Niš br. 4, matični br. 07019734, objavljuje izveštaj o bitnom događaju

ODLUKU
O ODLAGANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I SAZIVU PONOVLJENE SEDNICE

Na osnovu čl. 352., 353. i 354. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. i 39. Osnivačkog akta SP “Lasta” ad Beograd, Upravni odbor na sednici održanoj dana 20.04.2012. godine doneo je:
ODLUKU

I – Zbog nedostatka kvoruma za rad, odlaže se sednica redovne godišnje Skupštine akcionara SP “Lasta” a.d. Beograd, koja je bila zakazana za dan 19.04.2012. godine, sa početkom u 10 časova.

II – Ponovljena sednica godišnje Skupštine zakazuje se za dan 16.05.2012.godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva u Beogradu, ul. Autoput Beograd-Niš br. 4, sa utvrđenim dnevnim redom za redovnu godišnju skupštinu, osim tačke 13. koja se zbog neispunjenja zakonskih uslova briše.

III – Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici 1530 običnih akcija, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu sa najmanje 1530 glasova, pri čemu se punomoćje mora dostaviti društvu najmanje 3 dana pre dana održavanja sednice.

IV – Ovu odluku objaviti kao poziv i obaveštenje akcionarima na sajtu društva, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.
 
Predsednik Upravnog odbora

Olivera Medar
 
— Dokumenat u PDF formatu