JAVNI POZIV ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA POTENCIJALNOG KUPCA RASHODOVANE IMOVINE SP LASTA – PONOVLJENI POSTUPAK

Dopis- poziv za podnošenje prijave- ponovljeni postupak
Na osnovu odluke Izvršnog odbora  SP „LASTA“ a.d Beograd
Broj:  6827 od 11.06.2018. godine.

SP „LASTA“ a.d. Beograd sa sedištem  Autoput Beograd-Niš, br. 4 Beograd, poziva pravna lica koja poseduju odgovarajuće dozvole da dostave pisanu prijavu za priznavanje kvalifikacija potencijalnog kupca rashodovane imovine, koja ima karakter neopasnog otpadnog materijala i opasnog otpadnog materijala (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom). Svako pravno lice koje učestvuje uz naznaku i uz kompletnu dokumentaciju je dužno da dostavi cenovnik po specifikaciji   neopasnog i opasnog otpada (prilog  1,2,3)  koji je objavljen na sajtu lasta.rs i po najvišim ponuđenim cenama.

 
Pravo učešća u priznavanju kvalifikacije imaju sva pravna lica koja podnesu dokaze i obrasce tražene u dokumentaciju za prijavu za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter neopsanog otpada i opasnog otpada (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom) , a prema specifikaciji neopasnog i opasnog otpada (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom),  koja čini sastavni deo dokumentacije.
Prijave se sačinjavaju prema upustvu iz dokumentacije za prijavu i podnose poštom na adresu SP „LASTA“ a.d. Beograd Autoput Beograd-Niš, br. 4 ili neposredno u pisarnici SP „LASTA“ na adresi Autoput Beograd-Niš, br. 4. Do 18.06.2018. godine do 10 časova.
Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Prijava za priznavanje kvalifikacije potencijalnog kupca rashodovane imovine koja ima karakter neopasnog otpada rashodovani autobusi- (očišćeni-neočišćeni) i opasnog otpada (električni i elektronski otpad, istrošeni olovni akumulatori sa elektrolitom).“
-Komisijski otvoriti-
Na poleđini koverte mora biti naznačen naziv i adresa podnosioca prijave.
Rok za podnešenje prijave je 5 radnih  od dana objavljivanja poziva na sajtu lasta.rs do 10 časova.

Prijave će biti javno otvorene po isteku roka za podnošenje. Tj. Dana 18.06.2018. godine  sa početkom u 12:00 časova u prostorijama  Lasta a.d. na adresi poslovni objekat Lasta Autoput Beograd-Niš, br. 4 kancelarija – sala za sastanke u suterenu.

U postupku otvaranja prijava mogu učestvovati predstavnici podnosioca prijava, na način navedenu dokumentaciju za prijavu.
Učesnik u postupku javnog otvaranja prijava dužan je da najkasnije na javnom otvaranju prijava dostavi punomoćje za učešće u postupku otvaranja prijava sa podacima o licu koje je ovlašćeno da prisustvuje otvaranju i to:

Prezime i ime, broj lične karte, MUP koji je izdao.
Strani državljani su dužni da dostave ime i prezime, broj pasoša i prijavu boravka u Srbiji izdat od strane MUP u Srbiji.
Prijava mora biti na srpskom jeziku kao i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu.
Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave mogu se zahtevati od SP „LASTA“ isključivo u pisanom obliku na SP „LASTA“ a.d Beograd ili na elektronskoj adresi sanja.slavkovic@lasta.rs.
 
ODELjAK 3
 
OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

Podnosilac prijave je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju:

3.1 Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.
Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

3.2 Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.
Dokaz: Pravna lica: 1. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2. Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.  Preduzetnici: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta);
NAPOMENA: Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja prijava;

 
3.3 Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje prijave.
Dokaz: Izjava podnosioca prijave da mu nije izrečena zabrana obavljanja delatnosti (Izjava data u Prilogu ovog Odeljka 3).

 
3.4 Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet posla.
Dokaz: Dozvola nadležnog ministarstva za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate do 02.03.2016. godine ili Dozvola nadležnog ministarstva za sakupljanje, transport i tretman neopasnog otpada izdate od 02.03.2016. godine u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16)

3.5 OP obrazac – potrebno je priložiti dokaz da je lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora, kao i OP obrazac – overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje.

4. Napomena:
–    Podnosilac prijave je dužan da u okviru prijave podnese sve dokaze tražene u ovom delu poziva za podnošenje prijave.
–    Svi dokazi moraju biti priloženi u overenim fotokopijama.


SP „LASTA a.d Beograd